Подршка

Надлежности и функције Канцеларије за локани економски развој

Маркетинг

 • Припрема, иновирање и дистрибуција промотивних материјала
 • Организација промотивних манифестација
 • Учешће на сајмовима и привредним изложбама
 • Организација и/или учешће у информативним кампањама о важности дирекнтних страних инвестиција и промоцији пословног концепта који се одражава на локалну заједницу
 • Представљање локалне самоуправе на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за ЛЕР

Одржавање постојећих, привлачење нових и ширење локалних пословних активности

 • Стални контакт са представницима инвеститора (домаћих и страних)
 • Систематски приступ у односима са потенцијалним инвеститорима
 • Организација обилазака привредних потенцијала, за потенцијалне инвеститоре

Контакти и директна подршка локалној пословној заједници

 • Дневни контакти са локалним предузетницима, организација истраживања у циљу унапређења њихових пословних способности
 • Процена и вредновање могућности за јачање капацитета инструмената подршке ЛЕР
 • Пружање правне и техничке подршке, давање савета и благовремено пружање информација
 • Креирање тренинг програма за почетнике у бизнису и пословна удружења  Организација тренинга за МСП и предузетнике у области писања пројеката и припреме документације за кредитне захтеве
 • Пружање помоћи локалним предузетницима у регистрацији и пререгирстрацији
 • Промовисање концепта предузетништва и јавно приватних партнерстава

Подршка процесу стратешког планирања

 • Дневна комуникација са Комисијом за стратешко планирање
 • Праћење активности и састанака Комисије
 • Надзор над реализацијом пројеката проистеклих из Стратешког плана за ЛЕР

Подстицај финансирања

 • Контакти са пословним банкама које имају филијалу у општини у циљу коришћења података са финансијског тржишта и адекватног информисања представника локалне пословне заједнице
 • Идентификација тренутних финансијских капацитета и препорука најповољнијих финансијских пакета услуга и кредита, корисницима услуга канцеларије за ЛЕР
 • Припрема препорука за креирање локалних микрофинансијских и гарантних шема

Унапређење радне снаге

 • Сарадња са Националном службом за запошљавање (НСЗ) – општинском филијалом
 • Припрема и реализација едукативних програма за инструкторе и консултанте у области ЛЕР и предузетништва
 • Припрема базе података расположиве радне снаге на подручју општине
 • Припрема обука и преквалификација у складу са потребама инвеститора
 • Пружање информација незапосленима у вези могућности за покретање сопственог бизниса, потребама инвеститора и програмима самозапошљавања

Припрема и надзор у реализацији пројеката од значаја за ЛЕР

 • Анализа услова на тржишту и могућности за покретање нових развојних пројеката
 • Контакти са међународним организацијама и донаторима
 • Истраживање могућности за финасирање развојних програма
 • Припрема, управљање и реализација развојних пројеката

Саветодавна функција - Предлаже Скупштини и Председнику општине /

 • Стимулативне мере за отварање нових МСП и привлачење страних инвестиција
 • Регулативе у области економског развоја
 • Мере за побољшање сопствених извора прихода; побољшање радне способности и стварање једнаких могућности за жене и угрожене групе; повећање стопе запослености и смањење сиромаштва; побољшање инспекцијских процедура које утичу на економски развој
 • Пружа мишљења за усвајање и спровођење Локалних инвестиционих програма
 • Подноси иницијативе за припремање и модификовање општинских планова; успостављање индустријских и технолошких зона и пословних инкубатора

Одржава и унапређује односе са централним институцијама одговорним за економски развој

 • Ради са надлежним републичким телима и институцијама
 • Сарађује са регионалним трговинским коморама, локалним/регионалним институцијама надлежним за економски развој, пословним удружењима и цивилним сектором
 • Предлаже социјалне програме и програме за запошљавање младих у сарадњи са НСЗ
 • Зарад побољшања приступа пословним информацијама, у сарадњи са Републичким уредом за статистику, Републичким геодетским заводом и другим телима и организацијама, успоставља и одржава обједињени информациони систем са статистичким подацима и информацијама од значаја за пословање, економски развој и смањење незапослености
 • Ради са другим градовима и општинама, размењује најбоље праксе и предузима активности за усклађивање развојних мера са другим општинама

Стварање и одржавање базе података

 • Припрема базе података о расположивом стручном особљу
 • База података о локалним компанијама
 • База података о новим домаћим и страним инвеститорима
 • База података о могућностима за приватизацију
 • База података о слободном општинском власништву, земљишту погодном за изградњу индустријских постројења